කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර 09 කින් ඉඩම් කොටස් 16ක් ආයෝජකයින් වෙත

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කමිටුව විසින් නාලන්ද (මාතලේ), බටඅත, කරන්දෙණිය, උඩුකව, ඇඹිලිපිටිය, කළුතර, මඩකලපුව සහ නවගම්පුර යන කර්මාන්තපුර 09ක ඉඩම් කොටස් 16ක් අලුතින් කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයෝජකයින් වෙත වෙන් කර දීම නිර්දේශ කර ඇත.
ඒ අනුව, වසර 35ක බදු පදනම මත “වෙනත් පාර්ශ්වයන් සඳහා පැවරීමට නොහැක” යන කොන්දේසිය සහ අදාළ අනෙකුත් කොන්දේසි මත, එකී ඉඩම් කොටස් වෙන් කර දීම පිණිස කර්මාන්ත අමාත්‍යතවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර 09 කින් ඉඩම් කොටස් 16ක් ආයෝජකයින් වෙත appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka