සුළු හා මධ්‍ය  පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් නැංවීම සඳහා 6% ක පොලියට ණය ලබාදීමට මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 15 ක් වෙන්කරයි

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් නැංවීම සඳහා 6% ක පොලියට ණය ලබාදීමට මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 15 ක් වෙන්කරයි

කොවිඞ්-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ සුඵ හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් නඟා සිටුවීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට අනුව...
මහජන බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා වැඩ භාරගනී

මහජන බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා වැඩ භාරගනී

මහජන බැංකුවේ 17 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා මහජන බැංකු...