ඔයගොල්ලො කියන විදියට දඬුවම් දෙන්න බැහැ – මුරලි මාධ්‍ය තුන් කට්ටුවට කියා දුන් පාඩම

ඔයගොල්ලො කියන විදියට දඬුවම් දෙන්න බැහැ - මුරලි මාධ්‍ය තුන් කට්ටුවට කියා දුන් පාඩම
  • මුත්තයියා මුරලිදරන්
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka