“සමහර මාධ්‍ය බොරු ගැටුම් මවමින් තලු මැරුවට පොදුජන පෙරමුණේ ශක්තිය ගැන විමල් ඇමතිතුමත් හොඳින් දන්නවා…” බුද්ධික වික්‍රමාදර

“සමහර මාධ්‍ය  බොරු ගැටුම් මවමින් තලු මැරුවට පොදුජන පෙරමුණේ ශක්තිය ගැන විමල් ඇමතිතුමත් හොඳින් දන්නවා...” බුද්ධික වික්‍රමාදර

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka