ලාංකික බෝට්ටු 2කට ඉන්දීය නාවික හමුදාවෙන් අමානුෂික ප්‍රහාරයක්

ලාංකික බෝට්ටු 2කට ඉන්දීය නාවික හමුදාවෙන් අමානුෂික ප්‍රහාරයක්
  • ඉන්දියාව
  • ඉන්දීය නාවික හමුදාව
  • ධීවරයින්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka