දෙවනගල පුදබිමේ සාකච්ඡාව උණුසුම් වෙයි – ආණ්ඩුකාර මන්ත්‍රීගේ කමිස කොලරයෙන් ඇඳ බැණවදී (VIDEO)

දෙවනගල පුදබිමේ සාකච්ඡාව උණුසුම් වෙයි - ආණ්ඩුකාර මන්ත්‍රීගේ කමිස කොලරයෙන් ඇඳ බැණවදී (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka