තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හා මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ සංවාදශීලී හමුව දැන් ඒෂියන් මිරර් ඔස්සේ සජීවීව (VIDEO)

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හා මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ සංවාදශීලී හමුව දැන් ඒෂියන් මිරර් ඔස්සේ සජීවීව (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka