තරුණයන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ආණ්ඩුවෙන් සහන රැසක් – ගම දියුණු කරන්න පටන් අරන් ඉවරයි – බුද්ධික වික්‍රමාදර (වීඩියෝ)

තරුණයන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ආණ්ඩුවෙන් සහන රැසක් - ගම දියුණු කරන්න පටන් අරන් ඉවරයි - බුද්ධික වික්‍රමාදර (වීඩියෝ)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka