උපාධිධාරීන් ගැන තීරණයක් – පොලීසියෙන් රැකියාවක්

උපාධිධාරීන් ගැන තීරණයක් - පොලීසියෙන් රැකියාවක්
  • උපාධිධාරින්
  • ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
  • දිලුම් අමුණුගම

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka