ආණ්ඩුව එපා වූ මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි තීන්දුවක් ගනී! පළමු වෙඩි මුුරය තියයි (VIDEO)

ආණ්ඩුව එපා වූ මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි තීන්දුවක් ගනී! පළමු වෙඩි මුුරය තියයි (VIDEO)
  • මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka