පසුගිය වසරේ  රටේ සමස්ථ අපනයන ආදායම සියයට 9කින් පහළ වැටිලා… රනිල් රාජපක්ෂලා කයිය ගැහුවට මහබැංකුව කියන තිත්ත ඇත්ත මෙන්න

ඉකුත් වර්ෂයේ (2023) මෙරට වෙළදභාණ්ඩ  අපනයන ආදායම  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන  11,910.7 දක්වා සියයට 9.1කින් පහළ ගොස් ඇතිබව ශ්‍රි ලංකා මහබැංකුව විසින්  නිකුත්කොට ඇති වාර්තාවක සඳහන් වේ. 

2022 වර්ෂයේ  වෙළද භාණ්ඩ අපනයන ආදායම  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 13,106.4ක්  වු අතර එයට සාපෙක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දි  අපනයන ආදායම  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,195.7කින්  පහත වැටි ඇති බවද මහ බැංකු වාර්තාවේ සදහන් වේ.

කාර්මික භාණ්ඩ  අපනයන ආදායම  2023 වර්ෂයේ දි 2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව  සියයට 11.3කින් පහත වැටි  තිබුණි. මෙරට ප්‍රධාන අපනයන ආදායම් මාර්ගයක් වන රෙදිපිළි හා ඇගලුම් අපනයන ආදායම  2023 වර්ෂයේ දි  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4878.9 දක්වා  සියයට 18 කින්  පහත වැටි ඇති බවද මහබැංකු වාර්තාවේ සදහන් වේ. 

මින් ඇගලුම් අපනයන ආදායම පමණක්  ඩොලර් මිලියන 4,440.6 දක්වා  සියයට 19 කින් පහත වැටි තිබුණි.

රබර්  ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආදායම  සියයට 7.7කින් පහත වැටි තිබු අතර  කෘෂිකාර්මික අපනයන ආදායම ද 2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දි  සියයට 0.1කින් පහත වැටි තිබුණි.

කෙසේවුවද තේඅපනයන ආදායම  2023 වර්ෂයේ දි ඩොලර් මිලියන 1,309.9 දක්වා   සියයට 4.1කින්   ඉහල ගොස් තිබු අතර  රබර් අපනයන  ආදායම ඩොලර්මිලියන 28 දක්වා සියයට 32.2කින් හා පොල් අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 336.8ක් දක්වා සියයට 15.9කින් පහත වැටි ඇතිබවද මහබැංකු වාර්තාවේ සදහන් වේ.

The post පසුගිය වසරේ  රටේ සමස්ථ අපනයන ආදායම සියයට 9කින් පහළ වැටිලා… රනිල් රාජපක්ෂලා කයිය ගැහුවට මහබැංකුව කියන තිත්ත ඇත්ත මෙන්න appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka