උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම : තෝරාගත් අයගේ නම් ලැයිස්තුව මෙන්න

රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ මේ වනවිට පළ කර තිබේ.

තෝරා ගත් උපාධිධාරීන්ගේ පත්වීම් ලිපි රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ විසින් ඉදිරියේදී ඔවුන් වෙත යොමු කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

සියලූ පත්වීම්ලාභීන් සැප්තැම්බර් 02 වැනි දා තමන්ට ආසන්නම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතු බව රජය මීට පෙර දැනුම් දී තිබිණි. එලෙස පත්වීම් ලබන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාව 50,000කි.

මීට අමතරව තෝරාගත් අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයක් රැකියා සඳහා නියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහන ද ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

ගලෙන්බිඳුණු වැව : https://drive.google.com/file/d/1JtrTMqAPya2XeDm-soDiFyZIxfKLXsRf/view?usp=sharing

ගල්නෑව : https://drive.google.com/file/d/1WEgBVGG5-GgUQRgsQFaiIVgHO01HtmLE/view?usp=sharing

හොරොව්පතාන : https://drive.google.com/file/d/1q0b9tAS91xiBiyn1ugXlYr3yMAKseaqh/view?usp=sharing

ඉපලුගම : https://drive.google.com/file/d/1pVckCM82Dl_2mNSiFtFBSu5vb9LGSQpq/view?usp=sharing

කහටගස්දිගිලිය : https://drive.google.com/file/d/1JOT2-TSUiEPIYFKcUzxkvU0pxLoWsnx5/view?usp=sharing

කැබිතිගොල්ලෑව : https://drive.google.com/file/d/1CC2IhHqAl-jLpB5U9RgCLfnjgqc00Tmv/view?usp=sharing

කැකිරාව : https://drive.google.com/file/d/1rmPX1_8lvUbvub8gwkpMMT5DvrJ_J92u/view?usp=sharing

මැදවච්චිය : https://drive.google.com/file/d/109Ha5cdr3mdZFdDgpX-EAm4FJKC8s8HT/view?usp=sharing

මහවිලච්චිය : https://drive.google.com/file/d/1W1AA07O9fgVrcBIVQ4tiRiLzodExmWtO/view?usp=sharing

මිහින්තලේ : https://drive.google.com/file/d/1QvQEUfv4FvnwTG4IkhZg7lV3B9fdsrNh/view?usp=sharing

නාච්චදුව : https://drive.google.com/file/d/18C7lMRuO2qGgGxKToq9ixYwFBklECOeL/view?usp=sharing

නොච්චියාගම : https://drive.google.com/file/d/18oieb7UPlA8M2wXKBrZVeVAErqeK0xwF/view?usp=sharing

නුවර ගම්පලාත මධ්‍යම  : https://drive.google.com/file/d/176fOEMQaVkW-bjbUMCkedwFrxq3aQIuN/view?usp=sharing

නුවර ගම්පලාත නැගෙනහිර  : https://drive.google.com/file/d/19dXdTeHxZDe6ObmNvqizGADSRZN73ySx/view?usp=sharing

පදවිය : https://drive.google.com/file/d/1LsY4BsZJAWc9pkrTfpucGwTXqOG202kU/view?usp=sharing

පලාගල  : https://drive.google.com/file/d/1_mwrkn7GPYt6M82aDkv_hqRxUwZUNZWR/view?usp=sharing

පලුගස්වැව  : https://drive.google.com/file/d/1HKXLTtRlIe51AzokIYGxuaKD4eDNqrgf/view?usp=sharing

රාජාංගනය : https://drive.google.com/file/d/1xXb3m8k8f26xPVEqWWvd2qQjO8mBCF5D/view?usp=sharing

රබෑව : https://drive.google.com/file/d/1UAO6nZFTaez1YBsrW5ACmFc92sYDuuzI/view?usp=sharing

තලව : https://drive.google.com/file/d/14Dvqi1EMRhlFC61r4kS8FPUGQH69A2Hz/view?usp=sharing

තලව : https://drive.google.com/file/d/14Dvqi1EMRhlFC61r4kS8FPUGQH69A2Hz/view?usp=sharing

තබුත්තේගම : https://drive.google.com/file/d/1MF0Rm7YIyaseOZtBI0YWI5opaVzUgmfH/view?usp=sharing

තිරප්පනේ : https://drive.google.com/file/d/1sh91X_8Nx5aI1FppJtYRcyNr419hPdfI/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය :

https://drive.google.com/file/d/1a9DXE_sK6MdXvFyQi5MxopJFq2MQlJVU/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය :

https://drive.google.com/file/d/1H1-Hrn1Y4qCada96oJ3q_QsUZD_61ohq/view?usp=sharing

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

අයගම : https://drive.google.com/file/d/14LtLOPRREUC0qx0qDRjQkt5AKdnRYKhW/view?usp=sharing

බලන්ගොඩ : https://drive.google.com/file/d/1veje5VglEWYEcEdZTOr_T2OXAM-sDEy4/view?usp=sharing

ඇහැලියගොඩ : https://drive.google.com/file/d/1oTmW8aA9mhFG53kjbArg3HluFwob8LjZ/view?usp=sharing

ඇලපාත : https://drive.google.com/file/d/1AGBROQ6Koit-Ei6ry7B678tk9jITH707/view?usp=sharing

ඇඹිලිපිටිය : https://drive.google.com/file/d/1xz8CANlP3KWJA8QMK5xz6RpOJS5Zl5Bx/view?usp=sharing

ගොඩකවෙල : https://drive.google.com/file/d/1AL29vIvh4o2r3r6PIi-k5J9VMu-_TCBq/view?usp=sharing

ඉඹුල්පේ : https://drive.google.com/file/d/16oaiHjasCmWS5ox4z3X26haiocubxqBP/view?usp=sharing

කහවත්ත : https://drive.google.com/file/d/1L9Obev_81Vceds64hAXSmgjyI4tHBYTr/view?usp=sharing

කලවාන  : https://drive.google.com/file/d/1ak0AV4bbKyPtDvTmJSL3Asb91QXiPGc2/view?usp=sharing

කිරිඇල්ල :https://drive.google.com/file/d/1ph1D9W8CGKWu2vT4KVYMs3myb-cED7Tr/view?usp=sharing

කොලොන්න : https://drive.google.com/file/d/1B8IbIOxcw3rXpVufdmL8JNK4CkPQUW4Y/view?usp=sharing

කුරුවිට : https://drive.google.com/file/d/1SN7pD3g62_pp1-JaoMfCNQBfKaiWfxH3/view?usp=sharing

නිවිතිගල : https://drive.google.com/file/d/1N0jf91TGp1vCVaSWqRe0gNukZxZJPUov/view?usp=sharing

ඕපනායක : https://drive.google.com/file/d/1pd6KMuclQKvlgdv_WoS4wguPMjT0ju_U/view?usp=sharing

පැල්මඩුල්ල : https://drive.google.com/file/d/1M8DtcoPtN4AZAIJrxWG0drEq-b_QTksQ/view?usp=sharing

රත්නපුර : https://drive.google.com/file/d/1XFPsdZgq2LxZjQ0xyeJPuDUIcF637bYj/view?usp=sharing

වැලිගෙපොල : https://drive.google.com/file/d/1xR7Az4bbDIW3S3teum1EvPjiSmHKUuDi/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1dKMBYsWt0ANFdcUMsDkLT36CNCrA_zcD/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1Tt6Mufy4jxLTIiqz612P8vsuSeL5LLz8/view?usp=sharing

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

වව්නියාව දකුණ : https://drive.google.com/file/d/19ITSYsxaF9rKBujksx26Usj3WP42xcpI/view?usp=sharing

වව්නියාව : https://drive.google.com/file/d/1nmIUbYzEN0YkIXkjd4_tqUasMEEstaa4/view?usp=sharing

වව්නියාව උතුර  : https://drive.google.com/file/d/1-kgKnFUYJ92TRItus_BwdeM98hzqE0Wl/view?usp=sharing

වෙන්ගලචෙඩිකුලම් : https://drive.google.com/file/d/1VB9FWiyN0hKnZwrTdAB6DYyf45MM2AqH/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1obC5_y3oUbq_BfXJbmIOaWJRvBl1YbLa/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය  : https://drive.google.com/file/d/1i8OWTu7Yoa0dROVtbPdyekOwhFMG1O6M/view?usp=sharing

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

බදුල්ල: https://drive.google.com/file/d/11mm4YarI8Re6ejQvp_7wgvRWlcBIvpzB/view?usp=sharing

බණ්ඩාරවෙල : https://drive.google.com/file/d/1Mw2XsE56SHUZKRC8KJ6_oGAd_YHH34yH/view?usp=sharing

ඇල්ල : https://drive.google.com/file/d/1FOELaF_g1iImXJvnQLLtWd62Mcqc1jIF/view?usp=sharing

හල්දුම්මුල්ල : https://drive.google.com/file/d/1YUDn9WveHy3Us_L-C_6lxn3sFmUhL9pf/view?usp=sharing

හාලි ඇළ : https://drive.google.com/file/d/1b-dqMrGeMSgElG83Ys3kLmMM9dbeMhJ-/view?usp=sharing

හපුතලේ : https://drive.google.com/file/d/12MMfyIcUV7ABsEJ0_ZUZt69vgGxUztZH/view?usp=sharing

කන්දෙකැටිය : https://drive.google.com/file/d/1GiA10ueKQLFgVuWNepoFgJ-gVoObgKMI/view?usp=sharing

ලුණුගල : https://drive.google.com/file/d/1AGGHeu-nzHbrhRBHgRtMyjFNpCPkxDWf/view?usp=sharing

මහියංගන : https://drive.google.com/file/d/1q6GLiXXC40FEnhF9QDEFrtdIhZMF3yS6/view?usp=sharing

මීගහකිවුල : https://drive.google.com/file/d/1HOuNnLW70PSeKdIjRwpW-wVZyqHUmRhQ/view?usp=sharing

පස්සර : https://drive.google.com/file/d/1OnV_DwhGFauXhz4JPUk5XhWaTwwBKmMV/view?usp=sharing

රිදීමාලියද්ද : https://drive.google.com/file/d/1lrsI96rEJTMLBX2Q5O4jtGjHW6FFcVir/view?usp=sharing

සොරණාතොට : https://drive.google.com/file/d/1eBnkzjW6hndsf4cBdq2c62TPaL4KGn4O/view?usp=sharing

ඌව පරණගම : https://drive.google.com/file/d/1kIc2a1ESPTIUynq4l5czJe_-6HEqIUKb/view?usp=sharing

වැලිමඩ  : https://drive.google.com/file/d/1nAns1-fP7DcbDgMnYNgrmHtHv66T3SGu/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1QboYILMEtRBijyA-BnvuLcphNMl1_o2i/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1tJc-KsaLA3hURn7mNN4y1UbsJEP-ytkD/view?usp=sharing

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය 

අඩාලච්චේන : https://drive.google.com/file/d/1t29pmz_AC4X1KytrannOxWQI8rOOLvEQ/view?usp=sharing

අක්කරේපත්තු  : https://drive.google.com/file/d/110v1Ml5WolUJc5R1PFw2x-RB0UaL8ixP/view?usp=sharing

අලයාදිවෙම්බු : https://drive.google.com/file/d/10J9X4yHE3D5xjXiTFUArIcH3h_o6rcI-/view?usp=sharing

අම්පාර : https://drive.google.com/file/d/1zD2-JOvQ9gUxuSOHhoVJzjyIUZj8PWAV/view?usp=sharing

ඩමානා : https://drive.google.com/file/d/1das1iTWJVGIZ_YzDZkes7UrdZO3_Sg15/view?usp=sharing

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය : https://drive.google.com/file/d/150veuj9lb21nT2GYeGpSz2kSzJJTwJFW/view?usp=sharing

ඉරක්කම් : https://drive.google.com/file/d/1k40CnDbiDU7aYQuRRr__B98eqCgk95Lr/view?usp=sharing

කල්මුණේ: https://drive.google.com/file/d/1eQ34qHXMut5YeoNiOCmceRxJaKOCaIG6/view?usp=sharing

කල්මුණේ දෙමළ : https://drive.google.com/file/d/14x9sYpsRtZR0V_TlHVd3E8tr7A8Xcdk9/view?usp=sharing

කරයිතිව් : https://drive.google.com/file/d/1QZcsYckt8ru3DLjPCwp0f_d6tLm9NUHk/view?usp=sharing

ලහුගල : https://drive.google.com/file/d/1aA41XG-7OjSb-Rz1x2TRngd8NNJaig7x/view?usp=sharing

මහඔය : https://drive.google.com/file/d/1hNj5LVIErikVuS5LzWgJxd2LrcrtHcca/view?usp=sharing

නවිත්තන්වේලි : https://drive.google.com/file/d/1wrdM22Wkm7_9eRzB2lTPTXoyn4U7z0al/view?usp=sharing

නින්තාවුර් : https://drive.google.com/file/d/15pMYrOVHEb82OQLMW4-iiHIMecfS1LnK/view?usp=sharing

පදියතලාව : https://drive.google.com/file/d/1i5qZa_qzBdy3xaTCYm9LzdITvW-wwCuz/view?usp=sharing

පොතුවිල් : https://drive.google.com/file/d/1Qme9hlTHkBxCDGKGwwJEiaOsb0SviIOY/view?usp=sharing

සයින්දමරුදු :

https://drive.google.com/file/d/1aCVMqa8nH2cSeqDqZS-1_dp_FeyzEb2S/view?usp=sharing

සමන්තුරේ :

https://drive.google.com/file/d/1Sp1QR1sjI1EW4rznbOnfOhiEe9xw2dBi/view?usp=sharing

තිරුක්කොවිල් : https://drive.google.com/file/d/1lGVYP1EokA9RiA2huJlnalvTRj5L9iOZ/view?usp=sharing

උහන : https://drive.google.com/file/d/1FZp5m_K-3_zlagvu7RQsc5Q7CZJKiI66/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1FZeq2KjETZQUxqU5M41U-V8UjUfBPTHA/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1xyK39O9FscEXlWyldhhSM8tIz6LDDq-A/view?usp=sharing

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

මදු : https://drive.google.com/file/d/1pqHwBvhh5W4OzOktyPGl0MNYJK-HaPKg/view?usp=sharing

මන්නාරම : https://drive.google.com/file/d/1JGxIh9F4zncPwryWQmr6RgXYEmWXi5e1/view?usp=sharing

මාන්තෙයි බටහිර : https://drive.google.com/file/d/1vsf3cDKUQP3sdnqPyInjyoWvpXykrGrZ/view?usp=sharing

මුසාලි : https://drive.google.com/file/d/1aEwq0wCA8oXbzJIlW6OHKd0gY7zsvEsC/view?usp=sharing

නාන්ට්ටාන් : https://drive.google.com/file/d/17XCT5apn0FFXr_NLg4M6IhsDaYCnVIpR/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1aqxzKfOEODz0vTliJRzLH81dRgym7Le7/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1d4KTFJKcJyquWXeJBxr5QqvybOYiLoWR/view?usp=sharing

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය 

අකුරණ : https://drive.google.com/file/d/1orVr4yxYg5q-jz8eh8x56NbA5fL4msJp/view?usp=sharing

දෙල්තොට : https://drive.google.com/file/d/1Z7RAUW4Om7jCUrlD4HkrI3daBmypu9Jd/view?usp=sharing

දොළුව : https://drive.google.com/file/d/1UbB0nNgBRmBxAOKDlyK_q1cwc7gjZg9n/view?usp=sharing

ගග ඉහ කෝරළේ : https://drive.google.com/file/d/1CiP0bCIVtTrvD8NOP19vtJam_Iyxn0DW/view?usp=sharing

ගගවට කෝරළේ  : https://drive.google.com/file/d/18y0IKpRRyAYtZuDmVv5UT7GMPwR9SJw2/view?usp=sharing

හාරිස්පත්තුව : https://drive.google.com/file/d/1wJ6YiI_XYj0X0DSlJQYOx2ewE6n_q9b6/view?usp=sharing

හතරලියද්ද : https://drive.google.com/file/d/1O4gkP1VSwHzM10OLPgxrWoAzfTORU4n_/view?usp=sharing

කුණ්ඩසාලේ : https://drive.google.com/file/d/1y5rjBPF1Z2dWzCw-cYXAO1PFN5gm1ABy/view?usp=sharing

මැදදුම්බර : https://drive.google.com/file/d/1PZF7xgYjLoefou8AlfuCWQdOlatdNPUl/view?usp=sharing

මිනිපේ : https://drive.google.com/file/d/1stA7Z9K0JW1Srorj9r5yW141IwaBojq3/view?usp=sharing

පන්විල : https://drive.google.com/file/d/1sdQi2tExwZjWv42LY8Is7RVwl3jUtTRO/view?usp=sharing

පස්භාගේ කෝරලේ : https://drive.google.com/file/d/1VDSiKXiS2iaAvs2LLOELEcQW_wpFkDuy/view?usp=sharing

පහතදුම්බර : https://drive.google.com/file/d/152UUU-1alJ9tVZa_ii-gZcJLhnC0DcRn/view?usp=sharing

පහතහේවාහැට : https://drive.google.com/file/d/1Z18xzcmojz0ITsd2TLNaUfQrDn1lB10U/view?usp=sharing

පුජාපිටිය : https://drive.google.com/file/d/1b42B_-w95g2XjjwZr40IeKGNnbyleODG/view?usp=sharing

ගලගෙදර / තුම්පනේ  : https://drive.google.com/file/d/1eSX4NLqoVjFXSLJ4K8pjUN1QskhvO79A/view?usp=sharing

උඩපළාත : https://drive.google.com/file/d/127CZOqRJ_u8Yuw5Esvbl04gZikQqJWu0/view?usp=sharing

උඩුදුම්බර : https://drive.google.com/file/d/11d6T8NYSG6Ezunu8O1x6u1mAqIFFfPXl/view?usp=sharing

උඩුනුවර  : https://drive.google.com/file/d/1cuxAHyc0BtcvyIsUPScQoI7naOcSnGqD/view?usp=sharing

යටිනුවර : https://drive.google.com/file/d/1dG5_fH3VjNp7V7fzchWc_XH4EIkvmJCK/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1zG9lPa8H88Ec453Sd6wH3pf50NftbF6L/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1SQNi5uUQlUtMhxS4eAzBwccerfHnXzW9/view?usp=sharing

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Alawwa : https://drive.google.com/file/d/1egvE6IwQ43s665PKghic_10J1gY3BNS8/view?usp=sharing

Ambanpola : https://drive.google.com/file/d/12yEKLM0qzrkcq2iRKutfvJhYgt20HiDr/view?usp=sharing

Bamunakotuwa : https://drive.google.com/file/d/1c6E9qVQB_tdzWTjYPLVlsLJKO3os-RZC/view?usp=sharing

Bingiriya : https://drive.google.com/file/d/1g0HNOlfvm2ebPJcHZtVX5-0CcQZ5G-7t/view?usp=sharing

Ehatuwewa : https://drive.google.com/file/d/1sThDhvm78_ihVA2ckFgHQLOKyA5SvLz4/view?usp=sharing

Galgamuwa : https://drive.google.com/file/d/1mtzTcDU6ri4EaMLUv6NAb0JpLckoAZUZ/view?usp=sharing

Ganewatta : https://drive.google.com/file/d/15QzGbnez8p7N5oDmNAJXKbGN0IKi5OYF/view?usp=sharing

Giribawa : https://drive.google.com/file/d/1vybySsgDY1A_t0Q8rcavOwyGMDHTk3Aq/view?usp=sharing

Ibbagamuwa : https://drive.google.com/file/d/1cYut-2Sh1ONXGo6j8rt6QfzlSOo1qCK5/view?usp=sharing

Kobeigane : https://drive.google.com/file/d/1MayptRnmmKprcn5C_ZgtMwTzmw_Os_mf/view?usp=sharing

Kotawehara : https://drive.google.com/file/d/1FBkVmYW6tSoxF5-j0Hm53quYbQylrhz7/view?usp=sharing

Kuliyapitiya East : https://drive.google.com/file/d/1Oyi1_MD7k0MTewXAf1efC1KbyFtNKqDa/view?usp=sharing

Kuliyapitiya West : https://drive.google.com/file/d/1gOiqNmm9WM0qSGE3YLpxzW6R5qkWUcxf/view?usp=sharing

Kurunegala : https://drive.google.com/file/d/1Zd9FhxX7_8TC4f_TI8RVlnBp-dDWeTwU/view?usp=sharing

Maho : https://drive.google.com/file/d/1zB-B30hd_uVqGSqrT9aWMzuqyrAT95g0/view?usp=sharing

Mallawapitiya : https://drive.google.com/file/d/1zfPGBBCIii0SihFu1Mics9CzBy9x0kmk/view?usp=sharing

Maspotha : https://drive.google.com/file/d/1Xkx0pEn3_Vw-CqfSVWe9bGI9eLYfHlZ1/view?usp=sharing

Mawathagama : https://drive.google.com/file/d/1bYpCUUmPuv_5sVOLO3FW0b41Rs8taFvP/view?usp=sharing

Narammala : https://drive.google.com/file/d/1eEUJ68mAS9JKtXHke4EkTDxwhx9hW-I8/view?usp=sharing

Nikaweratiya : https://drive.google.com/file/d/12FLtrZ1ONCWrmFoJPnQIvBcJM9K2ugvv/view?usp=sharing

Paduwasnuwara East : https://drive.google.com/file/d/1vfNyuihDESCRwY_SkBXuP_OGCV3i3PpT/view?usp=sharing

Panduwasnuwara West – Hettipola : https://drive.google.com/file/d/1uauLzkirWk3P7vawcscnYgpFd_U6MBNL/view?usp=sharing

Pannala : https://drive.google.com/file/d/1JoEHoZkZTjWlATvvWldfk6GNdGMa8JPe/view?usp=sharing

Polgahawela : https://drive.google.com/file/d/1I657jasfwVmAigfKKEQYT9LvX_8V7G00/view?usp=sharing

Polpithigama : https://drive.google.com/file/d/1vMUFvDC7VGlivkDyPgPgGLqsRCQzO8iC/view?usp=sharing

Rasnayakapura : https://drive.google.com/file/d/1rJKgTlhKOUJOkoWQfR71QLTTcUu8MW_I/view?usp=sharing

Udubaddawa : https://drive.google.com/file/d/1eb0sXtxo4VfTjrs2LorfDN033juBOU-7/view?usp=sharing

Wariyapola : https://drive.google.com/file/d/1F0i-TRTmpxN2aKAhGiSMixexu-wdGjpF/view?usp=sharing

Weerambugedara : https://drive.google.com/file/d/1wpV2YsZTd6yTpF3kpK4v8s3Gh8UzHisw/view?usp=sharing

Rideegama : https://drive.google.com/file/d/1ep_78YMPLeCRx317TE1VHqBCbCojBJGh/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1jswsc7eMWGVWFwnGCSunQf6h6S2Ea2w3/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1iYMlmEDWqARvqJxHZaOik4wVBqBBmuEL/view?usp=sharing

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Delft : https://drive.google.com/file/d/1Vq8QiJbJGCA3QCl7EVDNBTEUE-yOpDLM/view?usp=sharing

Island_North_Velanai : https://drive.google.com/file/d/1BedGYaHXZrTHuVsUqafaK4CYb1h6nXNq/view?usp=sharing

Island_South_kytes : https://drive.google.com/file/d/1uVgv3avcnEQrUTvfhh8nNDIuycORJ0_7/view?usp=sharing

Jaffna : https://drive.google.com/file/d/1FnQWPLZs1Nnn2JZqTN5WZGwPnBhb5UyY/view?usp=sharing

Karainagar : https://drive.google.com/file/d/1iEXbMVdr2TK6VoMOZR5VhlxBpNE7iqyN/view?usp=sharing

Nallur : https://drive.google.com/file/d/1BauwJFNPX9s-z15PxyWKaeegZizX0Njm/view?usp=sharing

Thenmarachchi_Chavakachcheri : https://drive.google.com/file/d/1q9NetpkS5v8rNHLqcFWz4ISM0L2h3Xlh/view?usp=sharing

Wadamarachchi_East : https://drive.google.com/file/d/1J9JJIHr80H_FDQr8IrGPY_gA17MWoPLG/view?usp=sharing

Wadamarachchi_North : https://drive.google.com/file/d/12DDERx_CUKDx69g68oRy5BLOuyjZXxSU/view?usp=sharing

Wadamarachchi_South : https://drive.google.com/file/d/1sHN1gvom1QEEfxl49TI9FURC7QsoEOlj/view?usp=sharing

Walikamam East : https://drive.google.com/file/d/1B71pt0SkAI-NnMSA8PTyAE1u1m_T9jtW/view?usp=sharing

Walikamam North : https://drive.google.com/file/d/1WCn_K54P9eTP4373bM5ovgUWpivKKyjD/view?usp=sharing

Walikamam West : https://drive.google.com/file/d/1o8slAceFrNRdFeumPFO0I3lJ0pUHjN0o/view?usp=sharing

Walikamam South : https://drive.google.com/file/d/1f5J5WhU7EY8r56hnfg0YBI1RRDROUDZd/view?usp=sharing

Walikamam West : https://drive.google.com/file/d/1wAwVvJCfz3qChk10x1xRA345iYC6ILu_/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1WDSSg1ljxgzgewbK2jtjUmfctJrlVWV0/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1_CJ-cAAoFVB1JGfZHecQmTXL1pAvQA2M/view?usp=sharing

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Ambalanthota : https://drive.google.com/file/d/11rfsN4R6YAQQg-AMQ3gsL-dn5aIlh5Oq/view?usp=sharing

Angunukolapellessa : https://drive.google.com/file/d/1HPG9qhmWVBdgdPLdRKWuCwDnuCt88Ecg/view?usp=sharing

Beliaththa : https://drive.google.com/file/d/1Qtr_67Dd2RgHjFcl2RIECQvVwiNDMnlF/view?usp=sharing

Hambanthota : https://drive.google.com/file/d/1947D1LcCB9Af0DrKEHNyKjOYTzcLWVAT/view?usp=sharing

Katuwana : https://drive.google.com/file/d/1FWMhNDIhQWUvbiqrxCD5lbkbokqiJ_qS/view?usp=sharing

Lunugamwehera : https://drive.google.com/file/d/1rZ2m-mJpRM0WepUvu5MR1v3yGhiwp1lN/view?usp=sharing

Okewela : https://drive.google.com/file/d/1K18zPWLnALhq_B7Giln-1GuElO_3YbwA/view?usp=sharing

Sooriyawewa : https://drive.google.com/file/d/1K9UAriYNCTCQJD9uhTrZTn6MrZo56jKd/view?usp=sharing

Tangalle : https://drive.google.com/file/d/1lguuhLZfmWKhD0FSe2gh7WNylNitYFQV/view?usp=sharing

Tissamaharamaya : https://drive.google.com/file/d/16QRJ609U-iFpjiP51_bbtPC2Una7RnIv/view?usp=sharing

Walasmulla : https://drive.google.com/file/d/1Te1MhFJ67jwzwF6E4jVbEoyuXD-EZml4/view?usp=sharing

Weeraketiya : https://drive.google.com/file/d/1PUSVr_jQbPPODKJUwxcbSyrIzfFUxR1V/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1r1oj5GhA0E4MQywOEfR9lFTAZVIxVaAC/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/12rZBGgJtXceUUC7fBdF6tmCvQ0LUSu-L/view?usp=shari

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Gomarankadawala : https://drive.google.com/file/d/1o8Xq0gyTxNqOHn1KfLKd6uN4nNZkBaCW/view?usp=sharing

Kanthale : https://drive.google.com/file/d/1APN4HYzf8QgHsTvLGoDUbtxDT5m7zUi_/view?usp=sharing

Kinniya : https://drive.google.com/file/d/1Sr1Nc0i3rVu4wzJlk387xCaNQy3Cn96h/view?usp=sharing

Kuchchaveli : https://drive.google.com/file/d/18Q9HmtF9xBrbXnpWnTpJ7apHtlVweEFc/view?usp=sharing

Muthur : https://drive.google.com/file/d/1LAUQyPikN-RSsRMQZJEz56ekpJEUOUt1/view?usp=sharing

Padavi Sripura : https://drive.google.com/file/d/1f-14pqcpcTiIUaJ-3vLqqi2Ota6JsxKl/view?usp=sharing

Seruwila : https://drive.google.com/file/d/1k-uZaE2l5bqe9luhjHXxsLh-CCFAbypP/view?usp=sharing

Thambalagamuwa : https://drive.google.com/file/d/1xn75mIklxQqgesD15XEGydkUgB0x2N0H/view?usp=sharing

Trincomalee Four Gravets : https://drive.google.com/file/d/1BpuvSntkHeGdOAlnEQVCsLjAulNzZBiG/view?usp=sharing

Werugal – Echchalampattu : https://drive.google.com/file/d/1bQFEUXZwB7tcQdLCY9Z74qat-xSfOdef/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1FQXdEGxoeTQ00P-8ONZvxAwH_OD-dhP1/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1sBZwlysgSwiA1SznJbauy9iHs86wk0Ml/view?usp=sharing

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Eravur Pattu : https://drive.google.com/file/d/1V-IhDrcuaZvrAqGey0-JQl3mmY92XIVT/view?usp=sharing

Eravur-Town : https://drive.google.com/file/d/1CUOgiPGcWAm8942Z5O7N39xtbkYzuThN/view?usp=sharing

Kattankudy : https://drive.google.com/file/d/1ItFoz3uLntbpGz_mleA7B_ROjLvnaoPI/view?usp=sharing

Koralei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1PKUhJXpUk8mf1KW21LGBO7b1tCU0QGMV/view?usp=sharing

Koralei Pattu Central : https://drive.google.com/file/d/1B87KDTska6W7G3u-PloA_k-SnCfj_DsK/view?usp=sharing

Koralei Pattu North – Vakarai : https://drive.google.com/file/d/1jC8ZwT4DIAuyD4KQwBfWAF1jCdGyuUJd/view?usp=sharing

Koralei Pattu South Kiran : https://drive.google.com/file/d/1xN-NBUpo6iZLxjsCnp2v18xNVpwvrIvw/view?usp=sharing

Koralei Pattu West Oddamavadi : https://drive.google.com/file/d/1QYOu5ktw_qJnAdzrL_4OkYRiNK_k4EKO/view?usp=sharing

Manmunai North : https://drive.google.com/file/d/1KhH6b24ZpJhMPK56v16fG30kjZH_xLwf/view?usp=sharing

Manmunai Pattu Arei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1Ilbn4U7qQAioAiLWAunrERUUSk_HDfvP/view?usp=sharing

Manmunai South Kaluwanchikudy : https://drive.google.com/file/d/1dB_rKWyrLpi3g0AiAJcqy5SIp_-ISyj-/view?usp=sharing

Manmunai South West Padippalai : https://drive.google.com/file/d/1rnGgvR3CwMcQ6VPqWW3GZvYcI8mpg3Do/view?usp=sharing

Manmunai West Vavunativu : https://drive.google.com/file/d/1mDc3QKDBcvXQP79ljRJh5ncyZQd25Aez/view?usp=sharing

Porativu Pattu Vellavely : https://drive.google.com/file/d/1p4PPFnk2eMlX3o-Wlp-kH5AFC2G9FzWK/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/10DbCbVUf_Ye_n6Ah6QgzGTkr3qQd326k/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1Y_vJVa0du1t07GA0HCib7gDaW3Niev-9/view?usp=sharing

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Ambagamuwa : https://drive.google.com/file/d/1qELiTKzmcfoclgQ0RqA0TgS3v5rx14xN/view?usp=sharing

Hanguranketha : https://drive.google.com/file/d/1VZ0kyJl4SynBtuoEf2_JTxoRRP-QJYfQ/view?usp=sharing

Kothmale : https://drive.google.com/file/d/1mZgw93UT-R4NVAw-xjb9TjYCGUx46LBF/view?usp=sharing

NuwaraEliya : https://drive.google.com/file/d/1czieHVgT6wtvuEVdCOpHUF-mGDki3AUX/view?usp=sharing

Walapane : https://drive.google.com/file/d/1NH2Y0UwsLPGGNj8ZOnlrLdktKLj_R0VT/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1KhwmTNJQy-YggMtoUJjXHNYRxJRJGko2/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1j9ROtnPvcOVV5FGsGFr5eOQP_KiP5Kaz/view?usp=sharing

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

තෝරා ගත් ලේඛනය

Colombo : https://drive.google.com/file/d/1f-XI6RBT7YRN19jE-o7Y62mrM0jXZ5Vk/view?usp=sharing

Dehiwala-Mount Lavinia : https://drive.google.com/file/d/1coKtzOf_iOb9wkAKjKFalVRixsmCaH_5/view?usp=sharing

Homagama : https://drive.google.com/file/d/1lIJCsGp-7r1txqcYb_Cv2tN71UA63x-i/view?usp=sharing

Kaduwela : https://drive.google.com/file/d/19dYoYo8TBTY1CQLQoZ1eBsfq6V0ZapEk/view?usp=sharing

Kesbewa : https://drive.google.com/file/d/1zErZiMgC9-iARU_CnOMLJQTHqE_layvc/view?usp=sharing

Kolonnawa : https://drive.google.com/file/d/1rqtS6ljf_yS9DO8Ar_r2iX043PBBPD4d/view?usp=sharing

Maharagama : https://drive.google.com/file/d/16sh8wejzKx3tvANaNmruWMhcW1HUhHHU/view?usp=sharing

Moratuwa : https://drive.google.com/file/d/1FpU5h82V7HvJmiNU33OOWK_VrZlQKpRC/view?usp=sharing

Padukka https://drive.google.com/file/d/1W0TsYcDLRfPNF2XBuHunA6q8SiWf3vJ5/view?usp=sharing

Ratmalana : https://drive.google.com/file/d/1hj50TygKb-OgoWjPmstPAc4j_OsSIOZU/view?usp=sharing

Seethawaka – Hanwella : https://drive.google.com/file/d/1qK-mcRi5-ZEr6di0nZkBhePYhpe6HvqV/view?usp=sharing

Sri Jayawardhenapura – Kotte : https://drive.google.com/file/d/1cOiYSaBUgj5NzyI45gaahWWyNdtFOBR5/view?usp=sharing

Thimbirigasyaya : https://drive.google.com/file/d/1kRqPHr-FiUXY1NPq7hNpaOWvZwOSucVh/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1ztm7KijsKQzWv1IzsqyBECnHxI0poOtt/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/18iFG8oImItwO6um01avLhOwSElYVxEyn/view?usp=sharing

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Anamaduwa : https://drive.google.com/file/d/1t-Rj2RUw_8SewQVc4o8fV3u2r-1wgT9R/view?usp=sharing

Arachchikattuwa : https://drive.google.com/file/d/14SFghP2O8O6UfIm7zGoAiifP6evlO6h9/view?usp=sharing

Chilaw: https://drive.google.com/file/d/1LP9V2N-YwbJ0k_WtCg3L1ZwIHg8BbSYk/view?usp=sharing

Dankotuwa: https://drive.google.com/file/d/1leysHIbsJ5o1510au_gkLvGIfu4FOxqE/view?usp=sharing

Kalpitiya : https://drive.google.com/file/d/1xpgYRZvTSaR26y7mDVtwiSdYp-2H5aet/view?usp=sharing

Karuwalagaswewa : https://drive.google.com/file/d/1FJzTF8AZlR6OcmvlMXEjPRguzPlUpAoh/view?usp=sharing

Madampe : https://drive.google.com/file/d/1neF7REyzC_L8mTDyy5HpvATKW7HDBe8a/view?usp=sharing

Mahakumbukkadawala : https://drive.google.com/file/d/1oqOlP-2aA8NNAZUzJz5l-5X1i76tBVuR/view?usp=sharing

Mahawewa : https://drive.google.com/file/d/1P_yqlIugR6QTH3YW4ZE1AhqL2oC-TTpE/view?usp=sharing

Mundel : https://drive.google.com/file/d/1BlNk8_5D9aO2Q3o-e0m1T0LilKNTNkMK/view?usp=sharing

Nattandiya : https://drive.google.com/file/d/1OPyETgvbsN89vLurmqPJW0edjToUdeMF/view?usp=sharing

Nwagattegama : https://drive.google.com/file/d/1S9UZyxaxBjT6tLYZH-lPFM2B1vKQmdwn/view?usp=sharing

Pallama : https://drive.google.com/file/d/1ttyhuIOgk44GGg3wD4wydbxXRwDB5wTu/view?usp=sharing

Puttalam : https://drive.google.com/file/d/1xTUdeXDAMPFyAvBH3n-tNa4g6HeREKRD/view?usp=sharing

Wanathawilluwa : https://drive.google.com/file/d/11WRdkwNccb_LU05-346jTZ0_cV03Ng_j/view?usp=sharing

Wennappuwa : https://drive.google.com/file/d/1r_j1wIZNcY256mM0aC46sAVQuu4Np64O/view?usp=sharing

පොරොත්තු ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1GCL8hfQ4kVxkudFOeQ9qpfMqOg9eAmZn/view?usp=sharing

ප්‍රතික්ෂේපිත ලේඛනය : https://drive.google.com/file/d/1tyCrB471YKMffb9eCTRWkttnuPCgj3gc/view?usp=sharing

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Agalawatta : https://drive.google.com/file/d/1Zqv5uTd0v1abrj-k8TldkNFlNNrFXlS1/view?usp=sharing

Baduraliya : https://drive.google.com/file/d/1WuhSmAx32ttDr6TkLzfrG_4116SSRp8-/view?usp=sharing

Bandaragama : https://drive.google.com/file/d/1X2pvkX6vBI1EDZKCFjCtSOj2lmjpwoO8/view?usp=sharing

Beruwala : https://drive.google.com/file/d/1hM-LVtAmrBXLUkh_sbZ4YoCRQUhXPRAK/view?usp=sharing

Bulathsinhala : https://drive.google.com/file/d/1-CH5BZ2REEsvKsVolpBB0EKVfFQw2s9E/view?usp=sharing

Dodangoda : https://drive.google.com/file/d/116Zta1RljAO-s6neWIPYNPb20upbNam8/view?usp=sharing

Horana : https://drive.google.com/file/d/1rdtL_suHYJNhZQv63S1PL1Y-VSLiAn8I/view?usp=sharing

Ingiriya : https://drive.google.com/file/d/1ZUs_Jtb5GR0PBcJtgqPJ1lMoFXw-unnc/view?usp=sharing

Kalutara : https://drive.google.com/file/d/1oCdHJ1VHWV4TUp6Q-LtDU10QnK52Ohs8/view?usp=sharing

Madurawala : https://drive.google.com/file/d/151YnxTfnoymKoiBolSkQESk9Y74zg1fN/view?usp=sharing

Mathugama : https://drive.google.com/file/d/1sBBm9XyBt5P8hbZEtfXzVZnqfXFdLZDF/view?usp=sharing

Millaniya : https://drive.google.com/file/d/1caxPJ95t4PMREAvAxharrwbGH1yK9KPE/view?usp=sharing

Panadura : https://drive.google.com/file/d/1bh71Y5n5Snj2LA41h4iq-N9R8P1dD-GD/view?usp=sharing

Walallawita : https://drive.google.com/file/d/1ICSDYbXKMKAon1nUnji0wlpc_T4ud3-B/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/1Vk9X1-3NqL2Jrr8NM9sarAFFY80v6RAq/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1SXiMGz_FhCaAi5VXnGVegLV2rLFqbygE/view?usp=sharing

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Akmeemana : https://drive.google.com/file/d/1prSw2PVvIqwwNzXwKwVqE37DWwzoGOwg/view?usp=sharing

Ambalangoda : https://drive.google.com/file/d/1O0CojXnmP8uHiHd1MXyAw4-cv-YmPC09/view?usp=sharing

Baddegama : https://drive.google.com/file/d/1965B2u8OWcVF9pERkNMyYmNhiyMgwRlc/view?usp=sharing

Balapitiya : https://drive.google.com/file/d/18XO_rlUAoG9A_GgRzz5BioEmz9lZTRgt/view?usp=sharing

Benthota : https://drive.google.com/file/d/136RdoLkkQpBMFRj5hGme8YjKfuMonDhU/view?usp=sharing

Bope-Poddala : https://drive.google.com/file/d/1E4txaNN7TN88SqAi3iT0sNN0uAx50ckF/view?usp=sharing

Elpitiya : https://drive.google.com/file/d/13UTfxj5yJlmXKNHz6zaXS__MeyJEuX7V/view?usp=sharing

Galle Four Gravets : https://drive.google.com/file/d/1pf6WnUlWyzexxfxE0M4EO62t1UKJQVMQ/view?usp=sharing

Gonapinuwala : https://drive.google.com/file/d/1Lh585qEh-CdknSUOSJijZeB_-I3lywyU/view?usp=sharing

Habaraduwa : https://drive.google.com/file/d/1N7fefEVpggZSqi5UDDrI3H7ZaBVYv41j/view?usp=sharing

Hikkaduwa : https://drive.google.com/file/d/1KD390fro_eD_chhQuJIAq42gXQNGpfel/view?usp=sharing

Imaduwa : https://drive.google.com/file/d/1xMvHCyxRgk1_zfuBPFXr1MHSjOvQBYvR/view?usp=sharing

Karandeniya : https://drive.google.com/file/d/1DML-Fr64S7QU2hwFgjdnyGykdFmPu6zX/view?usp=sharing

Nagoda : https://drive.google.com/file/d/1ZItldmJe5dKmWZTAw7bhgwRTqQ5BoNFR/view?usp=sharing

Neluwa : https://drive.google.com/file/d/1bfL7rrPvt7pZV9FUMP5SMHAEbvdle0oY/view?usp=sharing

Niyagama : https://drive.google.com/file/d/1t8iN3qKb88iHvkC8inNnqZ13gJVZYzsv/view?usp=sharing

Thawalama : https://drive.google.com/file/d/1dzrXQFAt-2sD6fNR_HPbSoIukbyYZpwr/view?usp=sharing

Weliwitiya – Divitura : https://drive.google.com/file/d/1jNKqNu-A-DPbJ2hBWiHHKJZyr1igaWx1/view?usp=sharing

Yakkalamulla : https://drive.google.com/file/d/1BSQsU0WnvtHCswvJ1aRvUs-422X3hurm/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/1GqY9saA80qCv4DjCwHo3zfwWa29CN8Xm/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1u0nJ-veg2BkDgUgAJ_sNLJ27w-ERqnuF/view?usp=sharing

 මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Badalkumbura : https://drive.google.com/file/d/1JG608PObiAV74zilHOKAVEdcpFJ3pD1G/view?usp=sharing

Bibila : https://drive.google.com/file/d/1dg02KcLmwHh36DzPo0KD6kbk3hsk7Lgs/view?usp=sharing

Buttala : https://drive.google.com/file/d/1_BSuF5seAIEdmy7SiMSuI89TO_-cApTQ/view?usp=sharing

Kataragama : https://drive.google.com/file/d/1GsP_wLQ69iElrez7QF8pIvqxNaiNgAPM/view?usp=sharing

Madulla : https://drive.google.com/file/d/1370wJ5_qkTvPD5uCJvcIqb0uIUsvp3R4/view?usp=sharing

Medagama : https://drive.google.com/file/d/1pj4pzm9nuTn820Q4ACohacbEpxAO0B4H/view?usp=sharing

Monaragala : https://drive.google.com/file/d/1miMMZ5vu6bY628affAJvZeycZqE8rLfV/view?usp=sharing

Sewanagala : https://drive.google.com/file/d/139bGVSoLYpYwDQc_7XxqGXIZ4m7sJIop/view?usp=sharing

Siyambanduwa : https://drive.google.com/file/d/1FYAkOn1BkqYmqgodHibI2H4ofvTxBfl2/view?usp=sharing

Thanamalwila : https://drive.google.com/file/d/1HCoxcbYjeUWdfl1iR42dR-MY9zd2-KbV/view?usp=sharing

Wellawaya : https://drive.google.com/file/d/1seqk2JCEk3ZiXLX-c99ktDIkBPFWYEkt/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/1C4iwtPF73GpqaZA9M3gPqiMAJMIphZmP/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1o7J5oWrZKp817XTsuAtxLH1gMFVe9zi1/view?usp=sharing

මාතර දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

AKURESSA : https://drive.google.com/file/d/1W8rpuj7VBsseCv-jE6emBCSNXHsOEQ1C/view?usp=sharing

ATHURALIYA : https://drive.google.com/file/d/1NzZQ-49ICxNqpvLh7IGaac9jyY_TA6zX/view?usp=sharing

DEVINUWARA : https://drive.google.com/file/d/1IhgB8elQG4CjMblwSdprpR39xfTGBMx_/view?usp=sharing

DIKWELLA : https://drive.google.com/file/d/1gogk341etW5mj4JmhlExU-wAdOxh3wKT/view?usp=sharing

HAKMANA : https://drive.google.com/file/d/1tmyqGEhexy-ShtV-MdmtrxM_0GxBv5Uz/view?usp=sharing

KAMBURUPITIYA : https://drive.google.com/file/d/1DWgeX63_ysNqsMXRU1KbO76i0U03UnMX/view?usp=sharing

KIRINDA – PUHULWELLA : https://drive.google.com/file/d/1ZN0kCRWjAcp8paOhyIrO-hT4s0EsXz5g/view?usp=sharing

KOTAPOLA : https://drive.google.com/file/d/1trApZmxbvNxsTmYOD7geBc0d_p-JTpw2/view?usp=sharing

MALIMBODA : https://drive.google.com/file/d/1Q3dd69NJzHOWYAp3RJseV6zHBKQ8Mf-7/view?usp=sharing

MATARA (Four gravets) : https://drive.google.com/file/d/1WPpi6FZPZbtvaSsqWwqLugZxYdcGr6er/view?usp=sharing

MULATIYANA : https://drive.google.com/file/d/1MSvlXon6V9e9xU3fUqFB78kcledt5Q86/view?usp=sharing

PASGODA : https://drive.google.com/file/d/1i7gIWv3XlqEtmLXoxZ2ahh0tlaYsfoC6/view?usp=sharing

PITABEDDARA : https://drive.google.com/file/d/1UR4HMm8GEJjUh4p3fGwc6XkPi8UUFXSA/view?usp=sharing

THIHAGODA : https://drive.google.com/file/d/1sOvcKdBF5QNHWKrt7lTjooCYRdtCpjaz/view?usp=sharing

WELIGAMA : https://drive.google.com/file/d/12e6P1Kw54QypGtDY3-0p1jUWX75AWeMS/view?usp=sharing

WELIPITIYA : https://drive.google.com/file/d/1_jfAj8xGU_BaHek8f_efaMAkLzBa40TP/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/1O4YOhErII55gpfyprTXVEktVnb9y2rnF/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1cOTr3S7whzYFQemH00RBudoXSP-ZeSWb/view?usp=sharing

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Aranayaka : https://drive.google.com/file/d/17L3Rt1hNjGZxn7s6c8izXEpPjvAilNrj/view?usp=sharing

Bulathkohupitiya : https://drive.google.com/file/d/18m8PRyGYQaSGt6B5TbDH0sDXoCnxbKy9/view?usp=sharing

Dehiovita : https://drive.google.com/file/d/1BfwVyohZHl9KYnDlMLQvEWE4rpxCbK4w/view?usp=sharing

Deraniyagala : https://drive.google.com/file/d/1Z9LMRWCDqR2nRYyiC_Q4iN9toS-qLJPL/view?usp=sharing

Galigamuwa : https://drive.google.com/file/d/1s5Vkwjw1KKxsQDNSahp5GHMmT3B-jo5u/view?usp=sharing

Kegalle : https://drive.google.com/file/d/1sz8k8QOut1dwNqPwPAisWEJ3GgOnx_9i/view?usp=sharing

Mawanella : https://drive.google.com/file/d/1EaNEkIyseJXO4FR5WmMUSBBMDcad4W5p/view?usp=sharing

Rambukkana : https://drive.google.com/file/d/1sjdM9JpuPduyhJNjN4nTPVzJiuQsR_db/view?usp=sharing

Ruwanwella : https://drive.google.com/file/d/1wfjxl_sJPevBklXUB4T2JnhFAAs1OTtx/view?usp=sharing

Warakapola : https://drive.google.com/file/d/1p_XX2cyM_RfbZ9l1fyGa3lmXVmSrbh6z/view?usp=sharing

Yatiyanthota : https://drive.google.com/file/d/1dAAvuGzXtNvcTQIrbWHFisX193C5aGpH/view?usp=sharing

Pending List: https://drive.google.com/file/d/1OBy0Wz2KMvArBk39sqhfy8FA0v3yYcux/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/14NXrKeFB8L0BzMj7Xu6iP-m5OcLrQwyb/view?usp=sharing

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Kandavalai : https://drive.google.com/file/d/1bsslYpRbGKj4SfAnWbFcszQko76uz-FQ/view?usp=sharing

Karachchi : https://drive.google.com/file/d/1vblcf1sT3V3gcFMoud9oHCbv-x-WFfJe/view?usp=sharing

Pachchileippali : https://drive.google.com/file/d/1hMao8iZbuMoxvFxMQUzP7rSEsnrIn6Ju/view?usp=sharing

Punakari : https://drive.google.com/file/d/18M2hA9b4omuDccNixiv5PwVq0idvXKK7/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/1fnmh3f9dNdk9hIKAlofvhbXzGwYGK0BA/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/17bzRvoPUuatwscSdjOM_pBxEIex_d61m/view?usp=sharing

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Manthei East : https://drive.google.com/file/d/189-33RNtmatdSyJ4turI7i_j8WaedLan/view?usp=sharing

Maritime Pattu : https://drive.google.com/file/d/1k0FgzTMzCwZpYb-sP6408YAm1c6jl6uA/view?usp=sharing

Oddusudan : https://drive.google.com/file/d/1g3dN8oemzSrt70AK9fnUSytZFkPu7Fff/view?usp=sharing

Puthukkudiyiruppu : https://drive.google.com/file/d/1TptYynG1juTistrWC0KeKLDleCmswPXf/view?usp=sharing

Thunukkai : https://drive.google.com/file/d/1-9TeCVQ23Nv7b4tbZSuwIW0Wpt417_Gh/view?usp=sharing

Welioya : https://drive.google.com/file/d/1FogUMcVkKJdBAp8XDRdGhwjigZAxC2vP/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/18O74vkwC9lUdf7lThbOPvzAWgdRDCb9D/view?usp=sharing
Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1uP52py2YLBJq3uPecj8s_EUgTbfNMaI8/view?usp=sharing

 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Attanagalla : https://drive.google.com/file/d/1_qr0NtO19fAFhU7T7kTwV9okyl7QbJds/view?usp=sharing

Biyagama : https://drive.google.com/file/d/1xJ_h6P5r8qnJfbtlFYlH9UWVHteZgSva/view?usp=sharing

Divulapitiya : https://drive.google.com/file/d/1A-yVv3wd1I9AI91ZFdjUpI53D3LvGEeb/view?usp=sharing

Dompe : https://drive.google.com/file/d/11AV4XEsFU-L8l7YTBKOh-mkuAbrEJ3E5/view?usp=sharing

Gampaha : https://drive.google.com/file/d/17fa3dOlYJ10IhVP1LthDuB5O9QAsTBev/view?usp=sharing

Ja-Ela : https://drive.google.com/file/d/1BWg-54_8eaAxtTwc5E25mYD2qkCJwVOd/view?usp=sharing

Katana : https://drive.google.com/file/d/16CZlku_Y7rUKn76kCxbftrSz-Lblreij/view?usp=sharing

Kelaniya : https://drive.google.com/file/d/1Tymi664jEq2Vh9lQCD_muTfE_G_kecnN/view?usp=sharing

Mahara-Kadawatha : https://drive.google.com/file/d/18HclSWEfeXgA82TvN22gos9SswNGXo42/view?usp=sharing

Meerigiama : https://drive.google.com/file/d/1_Z4ktyf4973-CnmJrxTEblxUmkRJWlzy/view?usp=sharing

Negambo : https://drive.google.com/file/d/1rOq4s5cf0ggLZ349Fgg8DSQZpBPPOIm1/view?usp=sharing

Wattala : https://drive.google.com/file/d/1gDDPmlbHG3yH13e_aUOHubDJA-dqvCzi/view?usp=sharing

Minuwangoda : https://drive.google.com/file/d/1n0sXopIuhu_pj0kpH-Zh0B1Q5F4KzthA/view?usp=sharing

Pending List : HTTPS://drive.google.com/file/d/1nALvC0rfJiyQkqpbwLwPB8ew3jPKt77j/view?usp=sharing
Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1_nlWKbp8R25oxckonCYOmc5vIIaDYBkk/view?usp=sharing

 මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Dimbulagala : https://drive.google.com/file/d/1FAXw3bwvs-oc-CDmV5UUggUocPMWUOGP/view?usp=sharing

Elahera : https://drive.google.com/file/d/1YzPoeqpT1Kk9fF3LfdnmSyeiE3sYl2TK/view?usp=sharing

Hingurakgoda : https://drive.google.com/file/d/1GMSMLW2rtVAj1MfaeHZQ71rxElA2EbuW/view?usp=sharing

Lankapura : https://drive.google.com/file/d/14rOxYvMStQJddIaGMV20w5H3ecTSOO1Q/view?usp=sharing

Medirigiriya : https://drive.google.com/file/d/1JBQU58m_OE3kJpCOHZsRaJ1b6dXIb1ZO/view?usp=sharing

Thamankaduwa : https://drive.google.com/file/d/1knv8IvG0mjE7fIVTL_xcKNgboZm5d4V4/view?usp=sharing

Welikanda : https://drive.google.com/file/d/1-B_wWjCqUlbjcKPzkBdcsM8n9aB7W0RJ/view?usp=sharing

Pending List https://drive.google.com/file/d/15Q1f4zpeTqOF0soq6J3wGC3SqP6wleDO/view?usp=sharing

Rejected List https://drive.google.com/file/d/1_bWTQQrLlxsa4tRQUkuvz6Y24S5GLzvV/view?usp=sharing

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 

තෝරා ගත් ලේඛනය

Ambanganga Korale : https://drive.google.com/file/d/14SQBUN6Lka3oxveEo1QqrnNBHRIYMlOj/view?usp=sharing

Dambulla : https://drive.google.com/file/d/11Dxanja8pxqQVkPjzWbKNNr8pCiSTVo2/view?usp=sharing

Galewela : https://drive.google.com/file/d/1BMxHe8SJDIrVa-9F-GogB8vx_fCghacl/view?usp=sharing

Laggala : https://drive.google.com/file/d/1mOUMJ2GC6ARug36i3K2QpqhHLxDcc0LR/view?usp=sharing

Mathale : https://drive.google.com/file/d/1USxWeNpH4loH23tPWb6FPpBr3c2hyF_v/view?usp=sharing

Naula : https://drive.google.com/file/d/1xzgsD4aDbhNbRcwHJkQfk7iNuuldbO7y/view?usp=sharing
Pallepola : https://drive.google.com/file/d/1OK7ziJnAIrpgZRQtwej68Zez9PfQNqz_/view?usp=sharing

Raththota : https://drive.google.com/file/d/1Vo6PTpVZSv5qiIM87QveGB8LUTl3_3IF/view?usp=sharing

Ukuwela : https://drive.google.com/file/d/1fsvayVXfV_6ztswMlNSgquzJqqAMInbO/view?usp=sharing

Wilgamuwa : https://drive.google.com/file/d/1Fg6k-I2mG-e5DMYe-DbykgePFwKTJ2fY/view?usp=sharing

Yatawatta : https://drive.google.com/file/d/1osBAEgUZ8e9JumI9GcJunliat8qGn7w3/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/12SKqm5VjKRVESCSaaqmI77_6sW9FYEeQ/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1Px6A_GclWeZ8IRakHzC3m1hpIphhy8I0/view?usp=sharing

The post උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම : තෝරාගත් අයගේ නම් ලැයිස්තුව මෙන්න appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka