අක්කර 09ක දුර්ලභ සඳුන් ගස් දහසක“ජාතික සඳුන් උයන” බත්තරමුල්ලේ දී. පළමු අදියරට රු. මිලියන 132 ක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි බත්තරමුල්ල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර...