ආහාර සුරක්ෂිත දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ පළමු ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට

ලෝක ආහාර සුරක්ෂිත දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ පළමු ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට...

දෘෂ්‍ය හා ශ්‍රවණාබාධ රෝග වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරිමට රුපියල් මිලියන 185ක්

නාරාහේන්පිට ඉදිකිරීමට යෝජිත පිළිකා රෝග කළින් හදුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය සහ දෘෂ්‍ය හා ශ්‍රවණාබාධ රෝග...