ලංකාව සහ සර්බියාව අතර සංචාරක කටයුතු ඉහළ නැංවීමට පියවර

පුළුල් පරාසයකට අයත් ද්විපාර්ශ්වික සහ ගෝලීය වශයෙන් වැදගත් වන කරුණු රැසක් පිළිබඳව සර්බියානු නියෝජ්‍ය...