ෂම්සිට වාර්තාවක් ලබාදී ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත්වෙයි

ෂම්සිට වාර්තාවක් ලබාදී ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත්වෙයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
  • දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට්
  • දකුණු අප්‍රිකානු ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2021

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka