ශෙහාන් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වලට සමු දුන්නේ ඇමෙරිකානු කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නද?

ශෙහාන් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වලට සමු දුන්නේ ඇමෙරිකානු කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නද?

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka