වසර 25කට පසුවත් ඩැරල් හෙයාර් තම තීරණය වෙනස් නොකරයි : “මට ඒකට ඉඩ දෙන්න බැහැ – මම කළේ මගේ රාජකාරිය” – මුරලිගේ නෝ බෝල් ගැන දැන් කියන කතාව

වසර 25කට පසුවත් ඩැරල් හෙයාර් තම තීරණය වෙනස් නොකරයි :

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka