ලංකාවේ අය “තාත්තාගේ පුංචි හුරතලා” කියා විහිළු කළ අසාම් ඛාන් පිටියෙන් එළියට ගැසූ දැවැන්තම 6 පහර මෙන්න (VIDEO)

ලංකාවේ අය “තාත්තාගේ පුංචි හුරතලා” කියා විහිළු කළ අසාම් ඛාන් පිටියෙන් එළියට ගැසූ දැවැන්තම 6 පහර මෙන්න (VIDEO)
  • පාකිස්ථාන ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka