“මම ෆේල් වෙනවට බය නැහැ” – ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු කුසල් ජනිත් කියන කතාව

“මම ෆේල් වෙනවට බය නැහැ” - ශ්‍රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු කුසල් ජනිත් කියන කතාව

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka