“මම දන්නවා වැඩ කරන්න ඕන විදිහ” – ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආසාර්ථකත්වය ගැන චෝදනාවලට මිකීගෙන් පිළිතුරු

“මම දන්නවා වැඩ කරන්න ඕන විදිහ” - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ  ආසාර්ථකත්වය ගැන චෝදනාවලට මිකීගෙන් පිළිතුරු

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka