”මම ඇමතිවරුන්ට කේක් ගිහින් දුන්නේ නැහැ” – ශෙහාන් සහ තිසර ගැටුම උණුසුම් වෙයි

''මම ඇමතිවරුන්ට කේක් ගිහින් දුන්නේ නැහැ

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka