“ක්‍රිකට් එදා තිබුණේ පවුලක් වගේ – අද නෝනලා කෑගහ ගන්නවා – ක්‍රීඩකයෝ ගහගන්නවා” – අර්ජුන සිය හඬ අවදි කරයි

“ක්‍රිකට් එදා තිබුණේ පවුලක් වගේ - අද නෝනලා කෑගහ ගන්නවා - ක්‍රීඩකයෝ ගහගන්නවා” - අර්ජුන සිය හඬ අවදි කරයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka