“ඔහු දරා ගන්න බැරි වේදනාවකින් හිටියේ” – අශ්වින්ගේ බිරිඳ සිය සැමියාගේ අසීමිත කැප කිරීම ගැන කියයි

“ඔහු දරා ගන්න බැරි වේදනාවකින් හිටියේ” - අශ්වින්ගේ  බිරිඳ සිය සැමියාගේ අසීමිත කැප කිරීම ගැන කියයි

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka