ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඊළඟ පරාජයෙන් ගලවගන්න හදිස්සියේම රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ්ව ඕස්ට්‍රේලියාවට පිටත් කරයිද?

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඊළඟ පරාජයෙන් ගලවගන්න හදිස්සියේම රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ්ව ඕස්ට්‍රේලියාවට පිටත් කරයිද?

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka