“අර්ජුන අයියා කෑ ගහනවා ගුරා මේ චෙක් එක ඉස්සුවා කියලා – ගුරුසිංහ කිව්වා චෙක් එක ඉස්සුවාට කමක් නෑ කප් එක බදාගන්න කියලා” (VIDEO)

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka