83,000ක් සරණාගතයින් දකුණු ඉන්දියාවෙන් ගෙන ඒමේ මගේ වැඩපිළිවෙල TNA එක කඩාකප්පල් කලා

83,000ක් සරණාගතයින් දකුණු ඉන්දියාවෙන් ගෙන ඒමේ මගේ වැඩපිළිවෙල TNA එක කඩාකප්පල් කලා
  • සුරේන් රාඝවන්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka