හැම පීරියඩ් එකකින්ම විනාඩි දෙකක් අඩු කරන්න ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න – නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලයි .

හැම පීරියඩ් එකකින්ම විනාඩි දෙකක් අඩු කරන්න ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න - නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලයි .

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka