සීනි බදු වංචාවේ මුදලින් කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 15ක් ගන්න තිබුණා

සීනි බදු වංචාවේ මුදලින් කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 15ක් ගන්න තිබුණා
  • සීනි බදු වංචාව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka