සිංහරාජ විනාශය ගැන කියපු තරුණියට ඇමති සි.බී ගෙන් සැර උත්තරයක්

සිංහරාජ විනාශය ගැන කියපු තරුණියට ඇමති සි.බී ගෙන් සැර උත්තරයක්
  • සිංහරාජ වන විනාශය
  • සිබී රත්නායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka