සසර ගමනින් එතෙර වන්න මංගල ඇදුමින් සැරසී පැවිදි බිමට ගිය තරුණිය (PHOTOS)

සසර ගමනින් එතෙර වන්න මංගල ඇදුමින් සැරසී පැවිදි බිමට ගිය තරුණිය (PHOTOS)
  • එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන කතා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka