සමාජ මාධ්‍ය පරිශිලකයන් ලියාපදිංචි කරනවාද? මර්දනය කරනවාද? – ඇමති කෙහෙළිය කියපු ඇත්ත කතාව මෙන්න

සමාජ මාධ්‍ය පරිශිලකයන් ලියාපදිංචි කරනවාද? මර්දනය කරනවාද? - ඇමති කෙහෙළිය කියපු ඇත්ත කතාව මෙන්න
  • කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka