ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් එළවන්න පොහොට්ටුවේ පසුපෙල පිරිසක් වැඩ! හිරිහැර ඉවසන්න බැරිව අමරවීර කටඅරී

ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් එළවන්න පොහොට්ටුවේ පසුපෙල පිරිසක් වැඩ! හිරිහැර ඉවසන්න බැරිව අමරවීර කටඅරී
  • ශ්‍රීලනිපය
  • මහින්ද අමරවීර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka