වෙළදපොළේ හිඟව ඇති වාහන ටයර් වර්ග කිහිපයක් කඩිනමින් නිෂ්පාදනයට ඇමති විමල් මැදිහත් වෙයි!

වෙළදපොළේ හිඟව ඇති වාහන ටයර් වර්ග කිහිපයක් කඩිනමින් නිෂ්පාදනයට ඇමති විමල් මැදිහත් වෙයි!

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka