වෙල්ගමගේ නව පක්ෂයෙන් “විජය හඬ” යළි දේශපාලන කරළියට

වෙල්ගමගේ නව පක්ෂයෙන්
  • කුමාර වෙල්ගම
  • චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka