විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ධම්මික වෙදදුරුගේ නිවස අධීක්ෂණයට යයි – කොරෝනා පැණිය ඔවුන් ඉදිරියේ හදයි

විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ධම්මික වෙදදුරුගේ නිවස අධීක්ෂණයට යයි - කොරෝනා පැණිය ඔවුන් ඉදිරියේ හදයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka