විමල් හා උදයට අත තැබූ බැසිල් පිල වාසු ගැනත් තීරණයක

විමල් හා උදයට අත තැබූ බැසිල් පිල වාසු ගැනත් තීරණයක
  • බැසිල් රාජපක්ෂ
  • වාසුදේව නානායක්කාර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka