විපක්ෂයෙන් පුළුල් ජාතික පෙරමුණක්! ජවිපෙ, ටීඑන්ඒ, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය සාකච්ඡා අරඹයි

විපක්ෂයෙන් පුළුල් ජාතික පෙරමුණක්! ජවිපෙ, ටීඑන්ඒ, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය සාකච්ඡා අරඹයි
  • විපක්ෂය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka