විජේදාසගෙන් ආණ්ඩුවට අනාවැකියක්: විවේචනය කරන අය මර්දනයට ආවොත් වෙන දේ මම කියන්නම්

විජේදාසගෙන් ආණ්ඩුවට අනාවැකියක්: විවේචනය කරන අය මර්දනයට ආවොත් වෙන දේ මම කියන්නම්
  • විජයදාස රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka