ලංකාවේ චීන තනාපති කාර්යාලයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ඇමතිවරයාට පෙර කී කතා මතක් කර දුන් සැර උත්තරය

ලංකාවේ චීන තනාපති කාර්යාලයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ඇමතිවරයාට පෙර කී කතා මතක් කර දුන් සැර උත්තරය

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka