ලංකාගම පාර කැඩි බිදී ඇති බවට පල වූ සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍යයි – ඇමති ජොන්ස්ටන් ලංකාගමටම ගොස් උත්තර දෙයි (VIDEO)

ලංකාගම පාර කැඩි බිදී ඇති බවට පල වූ සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍යයි - ඇමති ජොන්ස්ටන් ලංකාගමටම ගොස් උත්තර දෙයි (VIDEO)
  • ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු
  • ලංකාගම

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka