රූපෙට රූපේ සමාන වුණා: මම නෝනට ඉඩම දුන්නා – සීගිරි ඉඩම පැවරූ නිලධාරියාගේ පාපොච්චාරණය

රූපෙට රූපේ සමාන වුණා: මම නෝනට ඉඩම දුන්නා - සීගිරි ඉඩම පැවරූ නිලධාරියාගේ පාපොච්චාරණය

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka