රිෂාඩ් සහ රියාජ්ගේ ඉල්ලීම ඇමති වීරසේකර ඉවත දමයි

රිෂාඩ් සහ රියාජ්ගේ ඉල්ලීම ඇමති වීරසේකර ඉවත දමයි
  • සරත් වීරසේකර
  • රිෂාඩ් බදියුදීන්
  • රියාජ් බදියුදීන්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka