රිෂාඩ්ගේ ළමා මෙහෙකාරිය දූෂණය වෙලා – මියයන්න පෙර හෙළිදරව්වකුත් කරලා

රිෂාඩ්ගේ ළමා මෙහෙකාරිය දූෂණය වෙලා - මියයන්න පෙර හෙළිදරව්වකුත් කරලා
  • අපරාධ
  • රිෂාඩ් බදියුදීන්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka