රන්ජන් නිදහස් කරන්න : වරදට දඬුවම් වින්දා හොදටම ඇති – හිටපු කථානායක සටන අතට ගනි

රන්ජන් නිදහස් කරන්න : වරදට දඬුවම් වින්දා හොදටම ඇති - හිටපු කථානායක සටන අතට ගනි
  • රන්ජන් රාමනායක
  • කරූ ජයසූරිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka