රන්ජන්ගේ සිරකූඩුව අසල සඟවා තිබූ දුරකථනයක් හමුවෙයි – රන්ජන්ට දෙන්න ගෙනාවාදැයි සැකයක්

රන්ජන්ගේ සිරකූඩුව අසල සඟවා තිබූ දුරකථනයක් හමුවෙයි - රන්ජන්ට දෙන්න ගෙනාවාදැයි සැකයක්
  • රන්ජන් රාමනායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka