“රට අපි අතට ගන්න ඕන දැන් – මේ හොඳටම ඇති” – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් සටනට පිවිසෙයි

“රට අපි අතට ගන්න ඕන දැන් - මේ හොඳටම ඇති” - ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් සටනට පිවිසෙයි
  • ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka