රටම කම්පා කළ තරුණිය ඝාතනය කළ වේල්ල වීදිය ඝාතකයා මිය ගිය හැටි – සිදුව ඇති දේ ඇසින් දුටුවුන් කියන කතාව (PHOTO)

රටම කම්පා කළ තරුණිය ඝාතනය කළ වේල්ල වීදිය ඝාතකයා මිය ගිය හැටි - සිදුව ඇති දේ ඇසින් දුටුවුන් කියන කතාව (PHOTO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka