යාපනයේ නගර සභාවේ කොටි පොලීසිය නැවත පිහිටුවන්න ගිය නගරාධිපතිට වැඩ වරදී

යාපනයේ නගර සභාවේ කොටි පොලීසිය නැවත පිහිටුවන්න ගිය නගරාධිපතිට වැඩ වරදී
  • යාපනයේ නව පොලිස් ඒකකය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka