“මේ අමාත්‍ය ධූර විහිළුවක්” – දයාසිරි කලකිරීමෙන්

“මේ අමාත්‍ය ධූර විහිළුවක්” - දයාසිරි කලකිරීමෙන්
  • දයාසිරි ජයසේකර
  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka