මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ රිමාන්ඩ්

මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ රිමාන්ඩ්

මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ මහතා හෙට දිනය දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka